Smile Ticketdesk một hệ thống theo dõi các vấn đề cho việc hỗ trợ khách hàng.

Smile TicketDesk hiệu quả được thiết kế để làm một điều duy nhất, tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các nhân viên trợ giúp   khách hàng. Mục tiêu thiết kế quan trọng để đơn giản sát thực cho cả người dùng nhân viên trợ giúp hết mức thể.